مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
اعتباری نامحدود 350.000 تومانی تماس از خارج به جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس بین الملل از خارج از ایران به کلیه نقاط جهان بجز ایران - اعتبار سرویس 350.000 تومان

قیمت : از 350,000 تومان
اعتباری نامحدود 500.000 تومانی تماس از خارج به جهان (بجز ایران)(30.000 تومان تخفیف) (0 سرویس / کالا موجود است) -
تماس بین الملل از خارج از ایران به کلیه نقاط جهان بجز ایران - اعتبار سرویس 500.000 تومان با پرداخت 470.000 تومان

قیمت : از 470,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.170.82.159) وارد شده است.