مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
اعتباری نامحدود 350.000 تومانی تماس از خارج به جهان (بجز ایران) -
تماس بین الملل از خارج از ایران به کلیه نقاط جهان بجز ایران - اعتبار سرویس 350.000 تومان

قیمت : از 350,000 تومان
اعتباری نامحدود 500.000 تومانی تماس از خارج به جهان (بجز ایران)(30.000 تومان تخفیف) -
تماس بین الملل از خارج از ایران به کلیه نقاط جهان بجز ایران - اعتبار سرویس 500.000 تومان با پرداخت 470.000 تومان

قیمت : از 470,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.219.12) وارد شده است.