مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
تماس بین الملل دو طرفه ایران - آمریکا - تماس با آمريکا, کارت تلفن خارج از کشور آمريکا


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به آمریکا
2- سرویس تک کشور تماس از آمریکا به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از آمریکا در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به امریکا در این سرویس از 115 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به آمریکا 100.000 تومان و اعتبار تماس از آمریکا به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان
تماس بین الملل دو طرفه ایران - کانادا - تماس با کانادا, کارت تلفن خارج از کشور کانادا


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به کانادا
2- سرویس تک کشور تماس از کانادا به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از کانادا در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به کانادا در این سرویس معادل 102 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به کانادا 100.000 تومان و اعتبار تماس از کانادا به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان
تماس بین الملل دو طرفه ایران - انگلستان - تماس با انگلستان, کارت تلفن خارج از کشور انگلستان


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به انگلستان
2- سرویس تک کشور تماس از انگلستان به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از انگلستان در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به ثابت انگلستان در این سرویس معادل 114 و به موبایل از 400 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به انگلستان 100.000 تومان و اعتبار تماس از انگلستان به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان
تماس بین الملل دو طرفه ایران - آلمان - تماس با آلمان, کارت تلفن خارج از کشور آلمان


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به آلمان
2- سرویس تک کشور تماس از آلمان به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از آلمان در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به ثابت آلمان در این سرویس معادل 111 و به موبایل از 685 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به آلمان 100.000 تومان و اعتبار تماس از آلمان به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان
تماس بین الملل دو طرفه ایران - فرانسه - تماس با فرانسه, کارت تلفن خارج از کشور فرانسه


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به فرانسه
2- سرویس تک کشور تماس از فرانسه به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از فرانسه در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به ثابت فرانسه در این سرویس معادل 164 و به موبایل از 771 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به فرانسه 100.000 تومان و اعتبار تماس از فرانسه به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان
تماس بین الملل دو طرفه ایران - سوئد - تماس با سوئد, کارت تلفن خارج از کشور سوئد


این سرویس شامل دو سرویس زیر می باشد

1- سرویس تک کشور تماس از ایران به سوئد
2- سرویس تک کشور تماس از سوئد به ایران

کیفیت مکالمه بین الملل بستر مخابرات و بدون نیاز به اینترنت.
کیفیت مکالمه بین الملل پس از ثبت سفارش میتوانید برای هریک از سرویس های فوق سایر سرویس های بدون پین - شماره گیر سریع - ریز مکالمات - چند کاربره - پهنای باند و نحوه پشتیبانی را فعال نمایید.
کیفیت مکالمه بین الملل در این سرویس به مشترک دو پین کد یا رمز اختصاص داده خواهد شد.
کیفیت مکالمه بین الملل هر دو سرویس بدون تاریخ انقضا می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس با ایران از سوئد در این سرویس 890 تومان (پایینترین نرخ دقیقه تماس به ایران) می باشد.

کیفیت مکالمه بین الملل نرخ یک دقیقه تماس از ایران به ثابت سوئد در این سرویس معادل 109 و به موبایل از 301 تومان می باشد.
کیفیت مکالمه بین الملل اعتبار تماس از ایران به سوئد 100.000 تومان و اعتبار تماس از سوئد به ایران نیز 150.000 تومان می باشد.فروش ویژه : 250,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.