مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تماس داخلی آمریکا به آمریکا - تماس با آمريکا, کارت تلفن خارج از کشور آمريکا

- قابلیت ارتباط تماس داخل کشور از آمریکا به آمریکا
- بدون تاریخ انقضا
- قابلیت شارژ مجدد سرویس
- نرخ یک دقیقه تماس داخلی از آمریکا به آمریکا 416 تومان

قیمت : از 200,000 تومان
سرویس تماس داخلی کانادا به کانادا - کارت تلفن <br />
تماس داخلی کانادا

- قابلیت ارتباط تماس داخل کشور از کانادا به کانادا
- بدون تاریخ انقضا
- قابلیت شارژ مجدد سرویس
- نرخ یک دقیقه تماس داخلی از کانادا به کانادا 416 تومان

قیمت : از 200,000 تومان
سرویس تماس داخلی انگلستان به انگلستان - کارت تلفن <br />
تماس داخلی انگلستان

- قابلیت ارتباط تماس داخل کشور از انگلستان به انگلستان
- بدون تاریخ انقضا
- قابلیت شارژ مجدد سرویس
- نرخ یک دقیقه تماس داخلی با تلفن ثابت از انگلستان به انگلستان 462 تومان، موبایل از 688 تومان

قیمت : از 200,000 تومان
سرویس تماس داخلی فرانسه به فرانسه - کارت تلفن <br />
تماس داخلی فرانسه

- قابلیت ارتباط تماس داخل کشور از فرانسه به فرانسه
- بدون تاریخ انقضا
- قابلیت شارژ مجدد سرویس
- نرخ یک دقیقه تماس داخلی با تلفن ثابت از فرانسه به فرانسه 770 تومان، موبایل از 8246 تومان

قیمت : از 200,000 تومان
سرویس تماس داخلی آلمان به آلمان - کارت تلفن <br />
تماس داخلی آلمان

- قابلیت ارتباط تماس داخل کشور از آلمان به آلمان
- بدون تاریخ انقضا
- قابلیت شارژ مجدد سرویس
- نرخ یک دقیقه تماس داخلی با تلفن ثابت از آلمان به آلمان 416 تومان، موبایل از 898 تومان

قیمت : از 200,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.238.240.197) وارد شده است.