مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
خط تلفن ثابت آمریکا - خرید خط تلفن اختصاصی آمریکا

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی آمریکا با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط مشترک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


خط تلفن ثابت کانادا - خرید خط تلفن اختصاصی کانادا

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی کانادا با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


خط تلفن ثابت انگلستان - خرید خط تلفن اختصاصی انگلستان

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی انگلستان با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط مشترک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


خط تلفن ثابت آلمان - خرید خط تلفن اختصاصی آلمان

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی آلمان با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط مشترک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


خط تلفن ثابت فرانسه - خرید خط تلفن اختصاصی فرانسه

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی فرانسه با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط مشترک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


خط تلفن ثابت سوئد - خرید خط تلفن اختصاصی سوئد

خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی سوئد با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط مشترک در خارج از کشور و ایران.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس و تشریفات اداری در کشور مبدا به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس حداقل 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود، از اینرو در صورت عدم پرداخت به موقع سرویس مشترک جمع آوری خواهد شد و مبالغ آبونمان و شارژ غیر قابل عودت خواهد بود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.219.12) وارد شده است.