مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری تجاری (سفارشی) - خرید آنلاین سرویس اعتباری تجاری (سفارشی) تلفن بین الملل تل کارت - 40% تخفیف نرخ دقیقه نسبت به سرویس پایه نامحدود - این سرویس فاقد کشور بوده و هنگام سفارش کشور مورد نظر باید به انتخاب کاربر اضافه گردد - ارائه سرویس فقط به شرکتها و سازمانها با درخواست در سربرگ رسمی امکان پذیر است - فعال سازی 2 روزکاری پس از دریافت مدارک


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.170.82.159) وارد شده است.