پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > دانشنامه


تلفن اینترنتی یا VOIP چیست ؟
چکیده: VoIP( برگرفته از Voice over internet protocol ) به معنای...
مزایا و محدودیت های تلفن اینترنتی
 شبكه های مخابراتی که جزء جدایی ناپذیر زندگی انسان...
استریسک چیست؟
چکیده: VoIP( برگرفته از Voice over internet protocol ) به معنای...
آشنایی با فناوری تلفن اینترنتی (VOIP)
تلفن اینترنتی سرویسی است که در چند سال اخیر به موازات...