جدیدترین و مقرون به صرفه ترین سرویس های تماس با تلفن بین الملل آمریکا و کانادا از تاریخ 96/05/28 جهت خریداری در بخش خرید فوری وب سایت کارت تلفن بین الملل تل کارت www.telcart.ir در دسترس کاربران گرامی قرار گرفت.

توضیحات سرویسهای 5000 دقیقه ای مکالمه با آمریکا و کانادا :

سرویس های 5000 دقیقه مکالمه با کانادا یا آمریکا بصورت دوسرویس مجزا به شرح زیر طراحی شده است.

1 - سرویس اقتصادی 5000 دقیقه مکالمه فقط با کشور آمریکا با اعتبار یک ماه :
این سرویس مناسبترین و مقرون به صرفه ترین سرویس تلفن بین الملل جهت تماس از ایران و فقط به کشور آمریکا می باشد. قیمت سرویس 150.000 تومان و اعتبار آن 30 روز از اولین تماس است.


این سرویس با نرخ دقیقه 30.8 تومان در دقیقه برای کلیه پیش شماره های آمریکا با استثناء پیش شماره های زیر در دسترس کاربران گرامی قرار گرفته است :

کشور پیش شماره نرخ دقیقه (تومان)
USA.Fix 1353 532.4
USA.Fix 1957 532.4
USA.Fix 1943 532.4
USA.Fix 1711 532.4
USA.Fix 1611 532.4
USA.Fix 1659 436.7
USA.Fix 1411 335.5
USA.Fix 1670 110
USA.Fix 1930 90.2

2 - سرویس اقتصادی 5000 دقیقه مکالمه فقط با کشور کانادا با اعتبار یک ماه :
این سرویس مناسبترین و مقرون به صرفه ترین سرویس تلفن بین الملل جهت تماس از ایران و فقط به کشور کانادا می باشد. قیمت سرویس 137.500 تومان و اعتبار آن 30 روز از اولین تماس است.


این سرویس با نرخ دقیقه 27.5 تومان در دقیقه برای کلیه پیش شماره های کانادا با استثناء پیش شماره های زیر در دسترس کاربران گرامی قرار گرفته است :

کشور پیش شماره نرخ دقیقه (تومان)
CANADA.Fix 1584 433.4
CANADA.Fix 1354 433.4
CANADA.Fix 1672 372.9
CANADA.Fix 1428 44


خرید ارزان کارت تلفن تماس با آمریکا و کانادا
خرید سرویس 5000 دقیقه ای مکالمه با تلفن خارج آمریکا و کانادا (خرید فوری و تحویل آنی اطلاعات سرویس خریداری شده)
۲۸ مرداد ۱۳۹۶« برگشت