به اطلاع کلیه مشترکین تلفن بین الملل تل کارت می رساند کلیه نرخهای سرویس های تماس بین الملل از خارج به ایران شامل سرویس های

1-  سرویس های اعتباری نامحدود تماس از خارج به جهان
2- سرویس های اعتباری مدت دار تماس از خارج به جهان
3- سرویس های اعتباری تک کشور تماس از خارج به ایران
4- کارت تلفن بین الملل تماس از خارج به ایران

از تاریخ 96/12/15 برای مشترکین فعلی و جدید با تعرفه جدید محاسبه خواهد شد این تعرفه از سوی شرکت ارتباطات زیر ساخت ابلاغ شده و از تاریخ فوق الذکر برای کلیه مشترکین قابل اجرا می باشد.

۱۶ اسفند ۱۳۹۶« برگشت