به اطلاع کلیه کاربران و مشترکین تلفن بین الملل تل کارت می رساند پیرو ابلاغ شرکت زیر ساخت، تعرفه مکالمات بین الملل (از طریق تلفن معمول مخابراتی 00) از ساعت 0 بامداد روز 97/07/15 بر اساس نامه ابلاغ شده شماره 154745/201 مورخ 97/07/01 افزایش خواهد یاقت که به طبع آن تعرفه مکالمات (از ایران به خارج) این شرکت به تناسب این تعرفه نیز در تاریخ یاد شده افزایش خواهد یافت.

تعرفه تل کارت از 97/07/15 تعرفه مخابرات از 97/07/15
تعرفه جدید سرویس های تماس بین الملل (از ایران به خارج) تل کارت تعرفه جدید سرویس عادی مخابرات از 97/07/15

۱۴ مهر ۱۳۹۷« برگشت