به اطلاع کلیه کاربران محترم میرساند علیرغم پیگیری های متعدد مجددا تعرفه های مورخ 97/07/15 از تاریخ 97/08/22 در سیستم برای کلیه سرویس ها ایران به خارج اعمال گردید.
تعرفه سرویس های ایران به خارج از 97/07/22

۲۳ مهر ۱۳۹۷« برگشت