پنل کاربری مشترکین تل کارت > راهنما > عملیات و مشکلات پرداخت


عدم اتصال به درگاه های بانکی
هنگام پرداخت هزینه سرویس ممکن است با پیام امکان اتصال...