مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تک کشور تماس از آمریکا به ایران - تماس از آمریکا, کارت تلفن تماس از کشور آمریکا به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آمریکا به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از کانادا به ایران - تماس از کانادا, کارت تلفن تماس از کشور کانادا به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور کانادا به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از انگلستان به ایران - تماس از انگلستان, کارت تلفن تماس از کشور انگلستان به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور انگلستان به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از آلمان به ایران - تماس از آلمان, کارت تلفن تماس از کشور آلمان به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آلمان به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از فرانسه به ایران - تماس از فرانسه, کارت تلفن تماس از کشور فرانسه به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور فرانسه به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از سوئد به ایران - تماس از سوئد به ایران, کارت تلفن تماس از کشور سوئ به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور سوئد به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.170.82.159) وارد شده است.