مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس تک کشور تماس از آمریکا به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از آمریکا, کارت تلفن تماس از کشور آمریکا به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آمریکا به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از کانادا به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از کانادا, کارت تلفن تماس از کشور کانادا به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور کانادا به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از انگلستان به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از انگلستان, کارت تلفن تماس از کشور انگلستان به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور انگلستان به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از آلمان به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از آلمان, کارت تلفن تماس از کشور آلمان به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آلمان به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از فرانسه به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از فرانسه, کارت تلفن تماس از کشور فرانسه به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور فرانسه به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان
سرویس تک کشور تماس از سوئد به ایران (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از سوئد به ایران, کارت تلفن تماس از کشور سوئ به ایران
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور سوئد به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت / اعتبار : از 500,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.236.116.27) وارد شده است.