مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
سرویس اعتباری تک کشور تماس از آمریکا با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از آمریکا با جهان, کارت تلفن تماس از کشور آمریکا جهان
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آمریکا با جهان (بجز ایران) - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس اعتباری تک کشور تماس از کانادا با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از کانادا جهان, کارت تلفن تماس از کشور کانادا با جهان (بجز ایران)
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور کانادا با جهان (بجز ایران) - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس اعتباری تک کشور تماس از انگلستان با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از انگلستان با جهان (بجز ایران), کارت تلفن تماس از کشور انگلستان با جهان (بجز ایران)
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور انگلستان با جهان (بجز ایران) - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس اعتباری تک کشور تماس از آلمان با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از آلمان با جهان (بجز ایران), کارت تلفن تماس از کشور آلمان با جهان (بجز ایران)
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور آلمان به ایران - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 350,000 تومان
سرویس اعتباری تک کشور تماس از فرانسه با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از فرانسه با جهان (بجز ایران), کارت تلفن تماس از کشور فرانسه با جهان (بجز ایران)
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور فرانسه با جهان (بجز ایران) - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 500,000 تومان
سرویس اعتباری تک کشور تماس از سوئد با جهان (بجز ایران) (0 سرویس / کالا موجود است) - تماس از سوئد با جهان, کارت تلفن تماس از کشور سوئد با جهان (بجز ایران)
قابلیت تماس بین الملل فقط از کشور سوئد با جهان (بجز ایران) - بدون تاریخ انقضا - پایینترین نرخ دقیقه

قیمت : از 350,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (35.170.82.159) وارد شده است.