مرحله 2
پیکربندی

دسته بندیها:

واحد پول:
تماس بین الملل از طریق نرم افزار موبایل با اعتبار 20 دلار App-1 -
> تماس بین الملل از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند اندروید و IOS.
> قابلیت تماس بین الملل از هر نقطه از جهان به هر نقطه از جهان به تلفن ثابت یا موبایل معمول مخابراتی
> قابلیت تماس داخلی ایران - ایران
+ عدم نمایش شماره تلفن مبدا در مقصد

قیمت : از 240,000 تومان + 30,000 تومان هزینه تنظیم
تماس بین الملل از طریق نرم افزار موبایل با اعتبار 40 دلار App-2 -
> تماس بین الملل از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند اندروید و IOS.
> قابلیت تماس بین الملل از هر نقطه از جهان به هر نقطه از جهان به تلفن ثابت یا موبایل معمول مخابراتی
> قابلیت تماس داخلی ایران - ایران
+ عدم نمایش شماره تلفن مبدا در مقصد

قیمت : از 480,000 تومان + 25,000 تومان هزینه تنظیم
تماس بین الملل از طریق نرم افزار موبایل با اعتبار 60 دلار App-3 -
> تماس بین الملل از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند اندروید و IOS.
> قابلیت تماس بین الملل از هر نقطه از جهان به هر نقطه از جهان به تلفن ثابت یا موبایل معمول مخابراتی
> قابلیت تماس داخلی ایران - ایران
+ عدم نمایش شماره تلفن مبدا در مقصد

کد تخفیف : QIRC25S8GGقیمت : از 720,000 تومان + 20,000 تومان هزینه تنظیم
تماس بین الملل از طریق نرم افزار موبایل با اعتبار 80 دلار App-4 -
> تماس بین الملل از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند اندروید و IOS.
> قابلیت تماس بین الملل از هر نقطه از جهان به هر نقطه از جهان به تلفن ثابت یا موبایل معمول مخابراتی
> قابلیت تماس داخلی ایران - ایران
+ عدم نمایش شماره تلفن مبدا در مقصد

قیمت : از 960,000 تومان + 15,000 تومان هزینه تنظیم
تماس بین الملل از طریق نرم افزار موبایل با اعتبار 100 دلار App-5 -
> تماس بین الملل از طریق نرم افزار قابل نصب بر روی گوشی های هوشمند اندروید و IOS.
> قابلیت تماس بین الملل از هر نقطه از جهان به هر نقطه از جهان به تلفن ثابت یا موبایل معمول مخابراتی
> قابلیت تماس داخلی ایران - ایران

+ عدم نمایش شماره تلفن مبدا در مقصد
+ بدون هزینه راه اندازی

قیمت : از 1,200,000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (52.23.219.12) وارد شده است.