خط تلفن ثابت اختصاصی ایران

(سایر سرویس ها / محصولات)
قیمت : از
290,000 تومان
ماهانه
تلفن ثابت 1 ماهه تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D1
تخفیف
5%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 1 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.
قیمت : از
640,000 تومان
سه ماهه
تلفن ثابت 3 ماهه تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D3
تخفیف
10%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 3 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.
قیمت : از
1,120,000 تومان
شش ماهه
تلفن ثابت 6 ماهه تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D6
تخفیف
15%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 6 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.
قیمت : از
2,020,000 تومان
سالیانه
تلفن ثابت 1 ساله تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D12
تخفیف
20%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 12 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.
قیمت : از
3,700,000 تومان
دوساله
تلفن ثابت 2 ساله تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D24
تخفیف
25%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 24 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.
قیمت : از
5,140,000 تومان
سه ساله
تلفن ثابت 3 ساله تهران (0 سرویس / کالا موجود است)
شناسه سرویس
D36
تخفیف
30%
پنل کاربری
فعال
پنل اینترنتی
فعال
تحویل سرویس
2 روز کاری


خرید اینترنتی خط تلفن ثابت اختصاصی تهران با قابلیت ارسال تماس به تلفن معرفی شده توسط متشرک در خارج از کشور.
استعلام تعرفه تماس با کشور مقصد (شماره تلفنی که تماس های خط اختصاصی به آن انتقال داده خواهند شد) می بایست توسط مشترک از تل کارت صورت پذیرد که این تعرفه با یک دقیقه مکالمه کاربر از میزان شارژ تماس بین الملل کسر خواهد شد.
شماره تلفن اختصاصی از سوی تل کارت پس از پرداخت آنلاین مبلغ سرویس به مشترک تخصیص داده خواهد شد.
مدت زمان راه اندازی و تحویل سرویس 2 روز کاری پس از دریافت مدارک لازم و تعهدنامه از سوی مشترک می باشد.
با توجه به مدت زمان 36 ماهه سرویس، بصورت خودکار صورتحسابهای آتی جهت تمدید سرویس مشترک ایجاد می گردد.
در صورت عدم پرداخت بموقع صورتحسابهای صادر شده سرویس مسدود و برقراری آن مستلزم پرداخت هزینه راه اندازی مجدد خواهد بود.
آبونمان خط می بایست ابتدای سر رسید (هر دوره) توسط مشترک پرداخت شود.
مشترک می بایست قبل از صفر شدن شارژ تماس بین الملل نسبت به تمدید آن از طربق پنل کاربری خود اقدام نماید.